Biz Hakda

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty türkmen dilini, edebiýatyny hem-de golýazma mirasyny ylmy esasda çuňňur öwrenilmegini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda çykaran 1085 belgili Karary esasynda döredildi.

Biz Hakda »

HABARLAR